OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Úvodní ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.vrtacikorunky.cz. Internetový obchod provozuje firma GRAPDIAMANT s.r.o., Hrušovská 2678/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vrtacikorunky.cz jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  4. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ihned po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.

  6. Vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě www.vrtacikorunky.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Zákazník zadáním e-mailové adresy souhlasí se zasíláním informací spojených s objednávkou a obchodních sdělení dodavatele. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetí osobě.

  7. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy GRAPDIAMANT s.r.o. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající kupujícímu informační e-mail.

3) Dodání zboží

Objednávka vytvořená zákazníkem na www.vrtacikorunky.cz je pro zákazníka i pro prodejce závazná a bude realizována dle výběru kupujícího. Pokud bude objednávka přijata do 14.00 hodin a zboží je skladem, je obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn e-mailem. Pokud kupující nebude s potvrzeným termínem souhlasit, má možnost objednávku stornovat.

Dodací lhůty

Není-li na objednávce uveden pozdější datum dodání, je zboží zasíláno nejpozději následující den po obdržení objednávky.

Neni-li možné zboží dodat ihned, je pozdější termín dodání avizován a zboží je dodáno automaticky v nejbližším možném termínu.

Pokud si odběratel dodatečné dodání zboží nepřeje, je třeba toto uvést v objednávce

Způsob dodání

Balíkovou službou DPD. Zboží je možné také vyzvednout na prodejně GRAPDIAMANT s.r.o., Hrušovská 2678/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Náklady na dopravu

Při objednávkách nad 1.000,- Kč bez DPH je zboží zasíláno na adresu určení ZDARMA.

Při objednávkách pod 1.000,- Kč bez DPH je odběrateli účtováno dopravné ve výši 100 Kč s DPH.

U zásilek zasílaných na dobírku se účtuje doběrečné 0 Kč s DPH. Všechny ostatní způsoby platby jsou zcela zdarma.

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení a ujištění se o nepoškození vráceného zboží a obalu, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Poštovné je nevratné.

 

5) Reklamační řád

V případě shledání porušení obalu na zboží Vám doporučujeme zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky a neprodleně nás kontaktujte. Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka byla v pořádku a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Záruční doba pro nákup výrobků soukromou osobou je 24 měsíců, fyzickou a právnickou osobou 12 měsíců.

Záruční doba běží ode dne vystavení faktury. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na závady způsobené uživatelem nebo běžným opotřebením nástroje. Reklamovaný výrobek bude odeslán k posouzení . O jeho výsledku (rozhodujícím pro uznání reklamace) budeme poté zákazníka informovat.

Reklamace vyřizujeme na adrese uvedené na stránce kontakt. K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury a reklamační protokol.

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace Vám dopravíme opravené zboží na vlastní náklady.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Záruka vrácení peněz se vztahuje na zboží neporušené, v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno dalším zájemcům. Po obdržení vráceného zboží, Vám peníze za zboží (kromě poštovného) zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zboží.

6) Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy GRAPDIAMANT s.r.o. a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Při nakládání s osobními daty se GRAPDIAMANT s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, GRAPDIAMANT s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb GRAPDIAMANT s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při objednávce a registraci jsou požadovány základní informace od zákazníka. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email info@vrtacikorunky.cz.

Přístup registrovaným zákazníkům je chráněn přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Prosíme proto, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich osobních údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

7) Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.vrtacikorunky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.